Курс Организация на хотелиерството

Курс Организация на хотелиерството

Обучение Организация на хотелиерството + сертификат

 

Център за професионално обучение към Интелект Кооп ЕООД е учреден през 2009 г. с лицензия № 200912792 от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Центърът извършва и удостоверява успешно завършено професионално обучение с придобиване на степен на квалификация по 23 професии и специалности.

Искате да развиете и доразширите професионалните си умения и компетенции? Готвите се за упраленска позиция в хотелиерство и ресторантьорство? ЦПО към Интелект КООП ЕООД е Вашия подходящ партньор в подготовката за успеха.

Курсът за придобиване на професионална квалификация по професия „Организация на хотелиерството“ включва:

  1. Нормативна уредба и Здравословни и безопасни условия на труд
  2. Трудови процеси и управленска структура в хотелиерството
  3. Ключови компетентности
  4. Бизнес комуникации и маркетинг
  5. Икономика на туристическото предприятие
  6. Мениджмънт и фирмена политика

След успешно завършване на обучението, Вие ще владеете обща отраслова и специфична професионална подготовка в хотелиерството, ще бъдете подготвени за организиране и ръководство на процесите в сектора на туризма.

 

Общи условия:

  1. Обучението е с продължителност 4 седмици, 6 модула и 1 финален тест;
  2. Курсът е изцяло онлайн, като материалите се изпращат регулярно по email на български език;
  3. След всеки модул има поставени практически задачи и теоретични въпроси за затвърждаване на знанията;
  4. Обучението завършва с полагане на писмен тест и издаване на удостоверение на успешно издържалите го;

 

Стойност на курса: 196,00 лв.

---------------------------------------------------

За информация:
Т: +359 878 671 181; +359 32 692 847;
email:
events@intelcoop.bg