Професионално обучение

Професионално обучение

Обучение Администратор в хотелиерството + сертификат

 

Център за професионално обучение към Интелект Кооп ЕООД е учреден през 2009 г. с лицензия № 200912792 от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Центърът извършва и удостоверява успешно завършено професионално обучение с придобиване на степен на квалификация по 23 професии и специалности.

 

В специалност Организация на обслужването в хотел Вие ще придобиете ключови компетентности за направлението Хотелиерство, комуникативни знания и умения Искате да развиете и доразширите професионалните си умения и компетенции? ЦПО към Интелект КООП ЕООД е Вашия подходящ партньор в подготовката за успеха.

 

Курсът за придобиване на професионална квалификация по професия „Администратор в хотелиерството“, специалност „Организация на обслужването в хотел“ включва:

 

  1. Нормативна уредба и Здравословни и безопасни условия на труд
  2. Установени хотелски стандарти
  3. Организационно-управленска структура на хотела
  4. Терминология в туристическия сектор
  5. Етапи и процедури по приемане, регистриране, настаняване и изпращане на гостите
  6. Нормативни документи и счетоводна отчетност
  7. Информационни системи и технологично оборудване
  8. Културология и етика на обслужване

 

След края на обучението ще можете да осъществявате и ръководите цялостната дейност по посрещане, регистриране и настаняване гостите на хотела и да  контролирате качеството на предлаганите услуги на рецепция.

Общи условия:

Обучението е с продължителност 4 седмици, 8 модула и 1 финален тест;

Курсът е изцяло онлайн, като материалите се изпращат регулярно по email на български език;

След всеки модул има поставени практически задачи и теоретични въпроси за затвърждаване на знанията;

Обучението завършва с полагане на писмен тест и издаване на удостоверение на успешно издържалите го;

 

Стойност на курса 156,00 лв.

-----------------------------------------

За информация:
Т: +359 878 671 181; +359 32 692 847;
email:
events@intelcoop.bg